Tunezja: nowe reformy strukturalne potrzebne do ożywienia wzrostu i tworzenia miejsc pracy

- May 11, 2019-

Gospodarka tunezyjska odradza się dzięki dobrym plonom i dobrym wynikom w sektorze turystycznym, ale potrzebne są dalsze reformy, aby zapewnić zrównoważony wzrost i wyższy standard życia dla wszystkich Tunezyjczyków, zgodnie z nowym raportem OECD.

Pierwsze w historii badanie gospodarcze OECD w Tunezji podkreśla znaczące postępy poczynione od powrotu do rządów demokratycznych, w tym zwiększony udział w procesach politycznych, nowe wolności słowa i zrzeszania się, zmniejszenie wskaźników ubóstwa i solidny udział w globalnych łańcuchach wartości . Badanie wskazuje jednak także na istotne wyzwania związane ze słabym tworzeniem miejsc pracy, wysokim bezrobociem i niezrównoważonymi finansami publicznymi. Zaleca reformy strukturalne, aby przyspieszyć wzrost, zwiększyć zatrudnienie, wdrożyć skuteczną politykę społeczną i promować rozwój regionalny.

Ankieta, przedstawiona w Tunisie przez głównego ekonomistę OECD, Alvaro Pereirę i ministra ds. Inwestycji, rozwoju i współpracy międzynarodowej w Tunezji Zied Laadhari, przewiduje wzrost na poziomie 3% w 2018 r. I 3 ½ % w 2019 r. Mówi się, że rozwój będzie napędzany inwestycje biznesowe, które mają korzystać z uproszczonych procedur wynikających z nowego prawa inwestycyjnego, i odradzającego się eksportu, który zyska dzięki ożywieniu na rynkach europejskich.

„Tunezyjska gospodarka wykazała dużą odporność na wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne” - powiedział Pereira. „Wzmocnienie dzisiejszego ożywienia gospodarczego będzie wymagało szybszego tempa reform, z priorytetem dla działań mających na celu poprawę otoczenia biznesowego. Tworzenie miejsc pracy i rozwój regionalny będą kluczem do sprawienia, by gospodarka była bardziej wydajna i bardziej integracyjna - powiedział Pereira.

Przywrócenie długu publicznego na bardziej zrównoważoną ścieżkę będzie wymagało połączenia stopniowej stabilizacji fiskalnej i reform strukturalnych zdolnych do utrzymania silniejszego wzrostu, podała ankieta. Jako że stosunek podatków do PKB w Tunezji jest już wysoki, konsolidacja fiskalna powinna koncentrować się na zmniejszeniu wydatków publicznych - w tym wynagrodzeń i kosztów emerytur - w perspektywie średnioterminowej.

Sprawiedliwość podatkową można wzmocnić poprzez lepsze wysiłki na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych oraz wycofywania dotacji oferowanych zamożnym gospodarstwom domowym. Wzmocnienie zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi i poprawa ich wyników finansowych przyczynią się zarówno do silniejszych finansów publicznych, jak i bardziej wydajnej gospodarki.

Przyspieszenie tempa reform strukturalnych będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Powinno to obejmować złagodzenie ograniczeń regulacyjnych, administracyjnych i finansowych stojących przed przedsiębiorstwami oraz stworzenie równych warunków dla przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Otwarcie gospodarki na konkurencję zwiększyłoby inwestycje i zatrudnienie przy jednoczesnym przyspieszeniu rozpowszechniania nowych technologii.

Lepsze wyniki logistyczne i ułatwienia w handlu zewnętrznym powinny umożliwić przyciągnięcie większej liczby inwestycji zagranicznych i pomóc tunezyjskim firmom w dalszej integracji globalnych łańcuchów wartości. Przewidywalność regulacji, w tym przepisów podatkowych, pozostanie ważnym czynnikiem dla inwestorów.

Tworzenie miejsc pracy i rozwój regionalny nadal będą kluczowymi czynnikami sprzyjającymi wzrostowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Należy rozważyć zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z formalnym zatrudnieniem - poprzez finansowanie niektórych świadczeń socjalnych poprzez ogólne opodatkowanie. Należy wdrożyć polityki promujące udział kobiet w rynku pracy i ich zatrudnienie oraz zapewniające lepsze wskazówki dotyczące kursów szkoleniowych, które pomagają zapewnić zatrudnienie.

Potrzebna jest nowa polityka rozwoju regionalnego, aby wykorzystać konkretne zalety i możliwości gospodarcze oferowane w każdym regionie. Potrzebne są również środki zachęcające do mobilności, takie jak poprawa infrastruktury i transportu publicznego w odizolowanych regionach oraz lepsza polityka mieszkaniowa.